Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Οικολογική αναγέννηση πόλεων


Ευκαιρία για απασχόληση, κοινωνική συνοχή, βελτίωση περιβάλλοντος και καθημερινότητας πολιτών
Εισήγηση του Νίκου Χρυσόγελου σε ημερίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης 

“Η οικολογική αναγέννηση των πόλεων, είναι μέρος της λύσης για διέξοδο από την κρίση. ”, δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης ως “πράσινης πρωτεύουσας” για το 2014.

Ο Νίκος Χρυσόγελος στην ομιλία του τόνισε ότι υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης για “πράσινη πρωτεύουσα” το 2014 γιατί ο στόχος αυτός θα τη βοηθήσει να αποκτήσει μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για την κατάσταση της πόλης από περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη καθώς και να διαμορφώσει και να προωθήσει ένα σχέδιο αλλαγών με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της , την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη νέων, βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και ευκαιριών απασχόλησης.

Απαιτούνται, όμως:
- μια ξεκάθαρη λογική για τη συμμετοχή των φορέων της πόλης στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου αλλαγών, ενεργειών και προγραμμάτων με σκοπό την οικολογική και κοινωνική αναζωογόνηση της πόλης,
- ρόλος στην κοινωνία των πολιτών και στους νέους,
- συνοχή στις επιμέρους πολιτικές (περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, προστασία κλίματος, πολεοδομικές ρυθμίσεις, ενεργειακή πολιτική, πολιτική για απόβλητα και νερό, κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης, ανάπτυξη πράσινης-κοινωνικής καινοτομίας, βιώσιμες δημόσιες προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων σε κάθε πόλη που θέλει να στραφεί προς την πράσινη κατεύθυνση, μπορεί να προέλθει από:
-Επαναπρογραμματισμό των υπαρχόντων χρηματοδοτήσεων στο ΕΣΠΑ και σε επιχειρησιακά έργα με στόχο να χρηματοδοτηθούν έργα που μπορούν να γίνουν σε τοπικό επίπεδο, προς όφελος της τοπικής οικονομίας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών,
-Επαν-ιεράρχηση των αναγκαιοτήτων με βάση της σημερινές πραγματικότητες (χρέος, έλλειμμα, υψηλή ανεργία ιδιαίτερα μεταξύ των νέων
-Μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος ώστε αφενός να χρηματοδοτείται η ανάπτυξη ενός δικτύου προστασίας των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις πόλεις αλλά και της ενθάρρυνσης της στροφής της τοπικής οικονομίας προς πιο βιώσιμες μορφές, ιδιαίτερα προς μορφές κοινωνικής οικονομίας
-Τοπικοποίηση των κεφαλαίων που σήμερα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, αγαθών και υπηρεσιών
-Ανάπτυξη νέων οικονομικών και φορολογικών εργαλείων

*από ΔΤ του ευρωβουλευτή